Kallelse

Kallelse till extra föreningsstämma

 

På den extra föreningsstämman den 15 januari 2015 beslutades att tillsätta arbetsgrupper för att 1) arbeta vidare med avtalsvillkoren gentemot Uddevalla Energi AB och 2) utreda förutsättningarna för föreningen att i egen regi gräva och fibersätta den aktuella sträckan.

 

Med anledning av detta kallas du härmed till en ny extra föreningsstämma. På denna stämma kommer arbetsgrupperna att redovisa resultatet av sitt arbete. Stämman ska också besluta vilket av alternativen föreningen ska välja.

 

 

Dag               Lördagen den 7 mars 2015

Tid                 kl 10.00

Lokal             Stenshults IFs klubblokal

 

Dagordning

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
  • 3 Godkännande av röstlängden
  • 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  • 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  • 6 Fastställande av dagordning
  • 7 Arbetsgruppernas redovisning
  • 8 Val av alternativ för föreningens stamnät
  • 9 Mötets avslutande

 

Välkomna

Styrelsen