Ordföranden har ordet

På extrastämman den 29 januari så beslutade stämman att tillsätta två arbetsgrupper varav en skulle jobba med politikerna och den andra med alternativet att utreda kostnader för att gräva ned en egen stamledning.
Båda dessa arbetsgrupper presenterade sitt jobb på stämman

Stämman gav mig även i uppdrag den 29 januari att förhandla fram ett förslag till nytt avtal med Uddevalla Energi. Det nya avtalet har en helt annorlunda affärsmodell och denna avtalsform fick ett brett stöd i styrelsen som det bästa alternativet

Extrastämman fattade 7 mars ett beslut att anta det framförhandlade avtalet med Uddevalla Energi.

Jag har i veckan träffat Uddevalla Energi tillsammans med Empower och om deras anbud antas av Uddevalla Energi så har vi enats om att slutbesiktiga hela fibernätet senast 25 maj.
Och detta följer den information som jag gav på stämman.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att teckna avtal med en kommunikations operatör (KO)
Vi har haft en presentation från Zitius och vi kommer på tisdag nästa vecka träffa IP Onley. Vi har utökat styrelsens bredd genom att ta in ytterligare kompetens i utvärderingen av KO förslagen.

Styrelsen fattar sedan beslut om vilken KO och tjänstepaket som kommer att antas. KO och tjänsteleverantör kommer på årsstämman.
Styrelsen är enig i att försöka fatta snabba beslut så vi kan fylla upp vårt nya fibernät med tjänster i början av juni.

Conny