Informationsmöte 17 mars 2013

Informationsmöte 17 mars 2013
Informationsmöte 17 mars 2013

 

Det blev ett välbesökt möte med över 100 personer samlade i Stenshults IF:s klubblokal.

Interrimsstyrelsen presenterade några olika tankegångar om hur man skulle kunna komma vidare.

Fiberanslutning innebär att man får tillgång till Internet, TV och Telefoni.
Vår förening bygger på att alla medlemmar är delaktiga.
Områdesanvariga är kontaktpersoner inom respektive område.

I skrivande stund finns tre operatörer som vi kan tänka oss samarbete med – men ännu är allt bara i sin linda – inget är bestämt. Peka på resp. operatörsnamn för att se vad som gäller just nu. Inget är dock fastställt.

Informationsmöte 17 mars 2013
Informationsmöte 17 mars 2013

 

 • ByNet

  ”- Stor egen arbetsinsats med dagsverken – Föreningen äger hela nätet – Helt ny kanalisation dvs man gräver allt från början – Affärsmodell: – Inbetalning 3 till 4 gånger under byggtiden”

 • Skanova

  ”Inget är i dag fastställt.”

 • Uddevalla energi

  ”Samarbete med Q-market Förutsättningar enl. överenskommelse Olika betalmodeller”

Så vi kan nu se framtiden an med viss tillförsikt. Det vi nu måste ta tag i är kortfattat:

 • Projektplan
 • Se till så valberedningen kommer igång till
 • Årsstämman tisdagen den 4 juni 18.30
 • Arbeta fram en preliminär tidsplan
 • Ta fram kostnadsförlag från entreprenörer
 • Förbereda arbetet med mMarkavtal
 • Ansökan om EU-bidrag
 • Se till så vi är ordentligt momsberättigade

Organisationen med respektive arbetsuppgifter är tänk att se ut ungefär så här:

Styrelsens uppgift:

 • Leda och samordna arbetet i föreningen

Områdesansvarigas uppgifter:

 • Detaljplanera och samordna arbetet i eget område
 • Vara behjälplig vid upprättande av medlems och markägaravtal

Teknisk arbetsgrupp med uppgift att:

 • Handlägga föreningens tekniska frågor
 • Vara behjälplig vid upphandling samt hålla kontakten med markentreprenör
 • Kontrollera att de av styrelsen fastställda tidsplanen och arbetsplanen följs
 • Ge förslag till styrelsen om ändring av tidsplanen och arbetsplanen
 • Sammanställa underlag för dokumentation

Administrationsgruppens uppgifter:

 • Handlägga föreningens juridiska och ekonomiska frågor
 • Ombesörja ansökan om ekonomiskt bidrag
 • Ansvar för projektuppföljning och rekvisition
 • Upprätta avtal och ansvara för kontakten med systemleverantören
 • Upprätta avtal och ansvara för kontakten med kommunikationsleverantören
 • Upprätta och underhålla medlemslistan
 • Upprätta avtal med föreningens medlemmar
 • Upprätta avtal med markägare
 • Ansvara för samtliga upphandlingar
 • Följa upp den av styrelsen fastställda budgeten
 • Ge förslag till styrelsen om ändring av budgeten
 • Göra en slutrapport

Det är som synes inget litet arbete som ligger framför oss i föreningen. Och återigen – vår förenings arbete bygger på delaktighet!

Vi kan också presentera en mycket preliminär och alltså ofullständig skiss över hur en dragning av fiber skulle kunna se ut.

Ladda ner som PDF-fil  HÄR !

Så om du inte är medlem ännu och bor i området – anmäl dig redan nu som medlem i föreningen. Du kan inte komma och ansluta efteråt – är du inte med från byggstart får du bekosta allt själv om du senare vill ha en fiberanslutning.