X-trastämman avklarad!

Stenshults klubblokal var välfylld
Stenshults klubblokal var välfylld

Nu är extrastämman med Stenshults fibernät ekonomisk förening avklarad. Det som i första hand var att besluta gällde stadgeändringar avseende medlems- och serviceavgift, närvarorätt för icke medlemmar vid föreningsstämman och tidsbestämmelse för när en motion ska vara inlämnad före föreningsstämman.

Lars Melert från Empower
Lars Melert från Empower

Föreningen har idag 200 medlemmar, men det antalet kommer med all säkerhet att öka en del.

Från Empower, som efter anbudsförfarande har utsetts till utförare av föreningens nät hade distriktschefen Lars Melert kommit för att informera. Det blev en del frågor om hur det hela ska gå till och Lars rätade ut en del frågetecken.

Efter huvudmötet hade områdesansvariga ett avstämningsmöte. Arbetet med att kontakta markägare kommer att fortsätta efter undersökningar av var det är bäst att dra fram fiber i området.

 Stadgeändringarna är:

§ 7 Årsavgift. Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift och serviceavgift, utöver kvartalsavgiften, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr. Avgifterna betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 17 Närvarorätt. Den som är delägare i ansluten fastighet men inte registrerad som medlem i föreningen har rätt att närvara på föreningsstämman men inte rätt att delta i beslut

§ 20 Motioner. Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämman skall anmäla detta till styrelsen senast den 31 mars.

Dessa beslut innebär att paragrafer i de gamla stadgarna kommer att numreras om.

Kontaktuppgifter till entreprenören Empower:

Lars Melert
lars.melert@empower.eu
Mobil: 070-655 89 98
Kontor: 010-475 69 01

www.empower.eu